tisdag 6 februari 2018

Böcker ur glömskan

Cirkulärskrivelser, buntade och möjligen olästa sedan 200 år

Kyrkorna ruvar på hemligheter: på kyrkvindar och i tornrum förvaras hyllmeter efter hyllmeter med böcker som samlats sedan århundraden: biblar och missalen, psalm- och koralböcker, katekeser och uppbyggelseskrifter - men också förordningar och kungörelser som lästes upp från predikstolarna, medicinska handböcker (eftersom en god herrens tjänare också hade ansvar för sin församlings lekamliga väl), ekonomisk litteratur och skrifter om hushållning och naturfilosofi. Ofta återfinns rester av de gamla sockenbiblioteken i kyrkorna, de institutioner som under 1900-talet skulle utvecklas till dagens kommun- och folkbibliotek. På kyrkvindarna döljer sig alltså material som visar på kyrkans absolut centrala roll i äldre tiders kultur- och samhällsliv, och som är viktiga källor till den svenska kyrko-, idé- och undervisningshistorien.

Att det finns material är alltså klart, men exakt vad som gömmer sig i kyrkorna är däremot till stora delar okänt. Det råder också stor osäkerhet om hur samlingarna ska hanteras. Ofta ligger böckerna i travar till ingens nytta och glädje, för att sakta brytas ner av fukt, mögelangrepp och skadedjur.

Nu har projektet Kyrkornas böcker inletts i Linköpings stift, ett projekt som syftar till att inventera kyrkorna och ge riktlinjer till församlingarna om hur boksamlingarna ska tas tillvara och tillgängliggöras på bästa sätt. Liknande projekt har tidigare genomförts i Skara och Strängnäs stift av bokkonservator Fanny Stenback. Nu är det alltså Linköpings tur, där jag ansvarar för förarbetet och själva inventeringen. Till viss del kommer jag att bygga vidare på de principer som Stenback utarbetat i samarbete med referensgrupperna för de tidigare projekten. Skillnaden är att jag i första hand kommer jag att anlägga bok- och idéhistoriska perspektiv i mitt arbete; fokus kommer att ligga på provenienser och kartläggning av samlingarnas karaktär och uppbyggnad. Ambitionen är att jag därigenom ska kunna åskådliggöra böckernas betydelse som kulturhistoriska artefakter.

Tanken är att jag i denna blogg kontinuerligt ska presentera fynd från inventeringarna och dra fram böckerna ur glömskan och dammet, för att därigenom påminna oss om de människor som en gång har levat, och om vad som format deras verklighet och föreställningsvärldar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar