torsdag 31 oktober 2019

Om 1800-talets låneregler

Uppbygglig bok till låns från Gistad.
Det var inte bara Nils Aurelius i Askeby som slog vakt om församlingsbornas läsvanor. Även Jonas Fredrik Carlström (1745-1826), kyrkoherde i grannförsamlingen Gistad gjorde sig på sin tid känd för att uppmuntra till läsning. "Åt sjuka och ålderstigna äfvensom åt ungdomen utdelade han böcker", står det att läsa i herdaminnet, "och vid husförhören tog han reda på, om de hade blifvit lästa."

Som framgår av ett fynd i Gistad handlade det knappast om att den gode pastorn skänkte bort böcker. I en samling Sedolärande Berättelser, För Menige Man Och Lärobarn, tryckt i Linköping 1800 har Carlström skrivit ner låneregler, som inte bara handlar om att handskas varsamt med böckerna, utan om hur de ska läsas och användas:
Regler:
1-Denne bok quarblifver alltid inom församlingen och får alldrig säljas, ärfvas eller bortbytas.
2-Snarast genomläses den af hvart hus holl, när man låter något barn om quällarne, i synnerhet höst och vintertid, läsa högt der uti för de andre, då man ock söker att vänja barnen till att sjelfve omtala den Berättelse de läst. 
3-När boken af den by, dit hon blifvit lemnad, är genomläst, får hon lemnas till nästgränsande; dock så att första mottagaren blifver ansvarig för hänne. Om Våren följande året återlemnas hon på skedd tillsägelse till Pastor att i Sacristian förwaras. 
4-Den som förstör boken betalar dess värde 17 [skilling] 4 r[undstycken]. 
Jon. Fr. Carlström, P. & Pr.
Jonas Carlströms prydligt präntade låneregler.
Som synes uttrycker Carlström en pedagogisk, och undervisningshistoriskt intressant tanke om hur barn ska ta till sig innehållet i boken, inte bara genom att läsa för det övriga hushållet, utan genom att själva återberätta och rekapitulera vad de läst.

Litteratur:
Johan Alfred Westerlund & Johan Axel Setterdahl, Linköpings stifts herdaminne. D. 3, Linköping, 1919

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar